EPOS (1996)


Filename Size Description of the Textfile
epos01.txt 11717
EPOS Issue #1 by Monk (September, 1996)
epos02.txt 15825
EPOS Issue #2 by Monk (September, 1996)

There are 2 files for a total of 27,542 bytes.